Učební osnova předmětu Pojetí zpracování Odkazy na internetu, literatura O autorech
PRVNÍ POMOC  pro 1. ročník PRVNÍ POMOC pro laickou veřejnost
 
   První pomoc - úvodní stránka
 
 Obecným cílem předmětu je seznámit žáky s moderním pojetím první pomoci a fungováním jednotného záchranného systému, naučit je pohotově reagovat a správně postupovat v život ohrožujících situacích (a to jak v nemocničním prostředí, tak v terénu), při živelných katastrofách, teroristických útocích a jiných mimořádných situacích. Cíl vyplývá z povinnosti zdravotnických pracovníků poskytovat neprodleně první pomoc každému, jestliže by bez této pomoci byl ohrožen jeho život nebo vážně ohroženo zdraví a není-li pomoc včas dosažitelná obvyklým způsobem a zajistit mu podle potřeby další odbornou péči i z metodického pokynu MŠMT k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí. Žáci jsou vedeni k osvojení nejen potřebných vědomostí, ale zejména ke zvládnutí dovedností v předlékařské první pomoci a zásad bezpečného chování v situacích obecného ohrožení. Dalším cílem je vést žáky k osvojení etických aspektů první pomoci a k získávání vlastností zachránce.
 
Zpracované výukové materiály musí směřovat k tomu, aby žák:
 
Výuka směřuje k tomu, aby žák po jejím ukončení měl tyto vědomosti:
-     znal integrovaný záchranný systém a své místo v něm,
-     dokázal popsat, zaznamenat a předat důležité informace o vzniklé události, při které poskytoval první pomoc,
-     znal jednotný postup při poskytování první pomoci,
-     osvojil si poznatky o příčinách, příznacích, způsobu ošetřování a nejčastějších komplikacích jednotlivých typů poranění,
-     znal obecná pravidla ochrany člověka za mimořádných událostí.
Dovednosti:
-     byl schopen zahájit neodkladnou resuscitaci,
-     při vyšetřování a ošetřování zraněného postupoval dle osvojeného jednotného systému pro poskytování první pomoci,
-     uměl kriticky zhodnotit vzniklou situaci a rozhodnout o prioritách poskytování první pomoci,
-     uměl poskytnout první pomoc u zraněného v bezvědomí, při krvácení, PNO, poranění kostí, kloubů a měkkých částí těla, ošetřit popáleného, poleptaného, atd.,
-     v případě nutnosti zajistil nezbytný transport zraněného,
-     uměl využít k poskytování první pomoci, a to jak v nemocničním prostředí, tak v terénu, všech dostupných pomůcek
 
    
Další využití:
 
Pro kurzy sanitářů ve spolupráci s Okresní nemocnicí Tábor.
Pro laickou dospělou veřejnost – učitelé základních škol, zaměstnanci firem, zaměstnanci policie, úřadů, státní správy...
 
Vše je zpracováváno díky pomoci a pochopení Okresní nemocnice v Táboře a Zdravotnické záchranné služby v Táboře.