Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví (VZV) - úvodní stránka

Učební osnova předmětu Pojetí zpracování Odkazy na internetu, literatura O autorech
VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ A VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

þ - vypracované podklady k dispozici   

P - Prezentace T - Text pro výuku F - Fotogalerie V - Video O - Otázky, testy B - Blány pro meotar

Zpracovaná témata z veřejného zdravotnictví a výchově ke zdraví

P T F V O B

 1. Veřejné zdravotnictví

        þ þ
 - historie veřejného zdravotnictví   þ        
 - význam a náplň předmětu veřejné zdravotnictví   þ        

 2. Systém zdravotní péče

 
 - nový zdravotní systém péče v ČR   þ        
 - systému zdravotní péče u nás a ve světě   þ        
 - soustava zdravotnických zařízení   þ        
 - standardy a audit ošetřovatelské péče   þ        
 - organizace léčebně - preventivní péče   þ        
 - postavení občana v systému léčebně preventivní péče a jeho práva   þ        
 -  postavení občana v systému léčebně preventivní péče a jeho práva - rozšiřující téma   þ        
 - financování zdravotní péče   þ        
 - řízení zdravotnictví   þ        

 3. Právní úprava zdravotní péče

 
 - listina základních práv a svobod a další základní právní normy   þ        
 - práva hospitalizovaných pacientů   þ        
 - právní zodpovědnost zdravotnického pracovníka   þ        
 - eticko - právní aspekty zdravotní péče, etický kodex   þ        
 - etická problematika zdravotní péče   þ        
 - poskytování zdravotní péče cizincům   þ        

 4. Zabezpečení v případě nemoci a jiných tíživých sociálních událostí

  þ        
 - zákonné a dobrovolné pojištění   þ        
 - nemocenské pojištění   þ        
 - nemocenské pojištění - rozšiřující téma   þ        
 - starobní a invalidní důchod   þ        
 - sociální zabezpečení občanů v ČR   þ        
 - sociální zabezpečení občanů v ČR - sociální podpora a pomoc   þ        
 - sociální zabezpečení občanů v ČR z hlediska nezaměstnanosti   þ        
 - sociální zabezpečení občanů v ČR z hlediska nezaměstnanosti - rozšiřující téma   þ        
 - sociálně-zdravotní péče o vybrané skupiny občanů   þ        

 5. Pracovníci ve zdravotnictví

 

 - pracovníci ve zdravotnictví a jejich vzdělávání

  þ        

 6. Zdravotnické organizace

 

 - WHO a UNICEF

  þ        

 7. Aktuální otázky zdravotnictví

 

 - Organizace zdravotní a sociální péče OSN a její programy

  þ        

 - národní program zdraví a jeho zaměření

  þ        

 8. Výchova ke zdraví - zdraví a nemoc

 
 - faktory ovlivňující zdraví   þ        
 - sociální aspekty nemoci            
 - zdravotní stav obyvatelstva ČR a regionu: zdravotní stav dětí a mládeže, vliv migrace   þ        

 - problém člověka se zdravotním postižením

  þ        

 9. Programy na podporu zdraví

 

 - občanské sdružení Fokus - nezisková organizace

  þ        

 10. Výchova ke zdraví

 
- prevence nemocí a úrazů   þ        
- zdravotnický asistent ve výzkumu   þ        
- metody a prostředky výchovy ke zdraví   þ        
- civilní ochrana v ČR   þ