Psychologie a komunikace - úvodní stránka

Učební osnova předmětu Pojetí zpracování Odkazy na internetu, literatura O autorech

PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE

þ - vypracované podklady k dispozici

P - Prezentace T - Text pro výuku F - Fotogalerie V - Video O - Otázky, testy B - Blány pro meotar

Zpracovaná témata psychologie a komunikace

P T F V O B

1. Psychologie jako věda

  þ        
 - předmět psychologie þ       þ  
 - psychika            
 - vědomí a nevědomí   þ        
 - odvětví psychologie            
 - metody psychologie            
 - kde můžeme využít psychologii            
 - základní funkce psychiky         þ þ
 - fylogeneze            
 - ontogeneze   þ        
 - periodizace vývoje lidského jedince            
 - reflexní činnost           þ
 - chování þ         þ
 - učení þ         þ
 - paměťové blokády           þ

2. Člověk jako osobnost

þ
 - pojem osobnost   þ        
 - rozdíly mezi osobnostmi   þ        
 - utváření osobnosti   þ        
 - vnitřní biologické podmínky            
 - vlivy prostředí            
 - učení a činnosti člověka, vlastní aktivita            
 - kombinace a interakce některých činitelů při formování osobnosti            
 - motivace þ þ       þ
 - hodnoty a hodnotová orientace   þ        
 - základní pudy a jejich psychologický význam   þ       þ
 - schopnosti þ þ       þ
 - typologie osobnosti þ         þ
 - rysy osobnosti þ þ        
 - emoční inteligence   þ        
 - temperament            
 - základní typy temperamentu (Hippokrates, Galén)   þ        
 - temperament dle I.P. Pavlova   þ        
 - temperament dle Eysenca   þ        
 - charakter   þ        
 - formování charakteru   þ        
 - struktura charakteru   þ        
 - sebepojetí, sebehodnocení, sebevýchova   þ       þ
 - předsudky           þ
 - volný čas þ         þ

 3. Psychické procesy, stavy a vlastnosti

þ          
 - třídění psychických jevů - procesů, stavů a vlastností þ          
 - představy a fantazie           þ
 - optické iluze þ þ        
 - poznávací procesy            

 - procesy emoční a volní

  þ       þ
 - paměť þ         þ
 - učení - vybrané metody a techniky þ þ        
 - vybrané metody a techniky rozvoje pozornosti a paměti           þ
 - paměťové blokády           þ
 - myšlení   þ        
 - řeč   þ        
 - emoce a vůle            
 - poruchy psychických procesů a stavů            
 - metody sebepoznání a sebehodnocení psychických funkcí, využití, využití sebepoznávaná pro sebevýchovu, sebevzdělávání a seberealizaci            
 - psychické jevy þ          

 4.Vývoj psychiky jedince

 
 - char.ontogenetického vývoje psychiky, faktory vývoje, vývojová křivka, periodizace vývoje psychiky   þ       þ
 - charakteristika vývojových stádií:           þ
 - prenatální a perinatální období   þ       þ
 - novorozenecké období   þ        
 - kojenecké období   þ        
 - období batolete   þ        
 - předškolní období þ         þ
 - mladší školní věk þ         þ
 - období dospívání   þ        
 - adolescence þ         þ
 - období dospělosti þ         þ
 - stáří þ         þ
 - vývoj a uspokojování potřeb v jednotlivých vývojových stádiích            

5. Vliv civilizace na psychiku člověka

 
 - uspokojování potřeb v náročných životních situacích þ          
 - stres, frustrace, deprivace, strach, agrese   þ        
 - emoce, (city)           þ
 - týrání a zneužívání, domácí násilí   þ        
 - problematika závislosti   þ        
 - péče o duševní zdraví   þ        
 - syndrom vyhoření a jeho prevence   þ        
 -odolnost k zátěži; techniky vyrovnávání se s náročnými životními situacemi   þ        
 - člověk v náročné životní situaci þ þ       þ
 - stres, frustrace, deprivace, strach, agrese   þ        
 - příčiny stresu   þ        
 - zvládnutí stresu þ þ        
 - eustres, distres, hypostres, hyperstres   þ        
 - fáze stresové situace   þ        
 - rozdělení příznaků stresu   þ        
 - životní události   þ        
 - důsledky dlouhodobě neřešené stresové situace - shrnutí   þ        
 - příčiny a řešení frustrace   þ        
 - deprivace   þ        
 - jak člověk reaguje v náročné životní situaci   þ        
 - základy duševní hygieny þ          
 - duševní zdraví   þ        
 - duševní porucha   þ        
 - psychohygiena   þ        
 - aromaterapie           þ
- pozdrav slunci   þ        

6. Základy sociální psychologie

 
 - sociální psychologie           þ
 - sociální podstata osobnosti            
 - sociální učení a zrání            
 - sociální skupiny, vliv na vývoj osobnosti            
 - sociální vnímání, jeho vývoj            
 - sociální interakce – vytváření sociálních vztahů a jejich charakter            
 - sociální adaptace, poruchy adaptace            
 - konflikty, diskriminace, šikana, minorita - majorita            
 - profesionální sociální skupiny – pozice, status, role, vedení; profesní skupiny ve zdravotnictví;zásady týmové práce            
 - poruchy socializace            

7. Umění komunikace a jednání s lidmi

           
 -verbální a neverbální komunikace, kulturní chování, asertivita, agresivita þ þ        
 - navazování kontaktu – verbálně, neverbálně, vzhledem k věkovým a Individuálním zvláštnostem osobnosti            
 - vytváření partnerské a skupinové citlivosti            
 - kultura řeči            
 - umění naslouchat druhému - komunikace v ošetřovatelství   þ        

8. Psychologie nemocných

           
 - komunikace v ošetřovatelství, úzkost a strach   þ        
 - formování vztahu ke stáří a omezenosti lidské existence           þ
 - identifikace s rolí sestry           þ
 - komunikace se smyslově, tělesně a mentálně postiženými           þ
 - psychologie handicapovaných nemocných           þ
 - sdělování diagnózy           þ