Ošetřovatelství - úvodní stránka

Učební osnova předmětu Pojetí zpracování Odkazy na internetu, literatura O autorech

OŠETŘOVATELSTVÍ

þ - vypracované podklady k dispozici   

P - Prezentace T - Text pro výuku F - Fotogalerie V - Video O - Otázky, testy B - Blány pro meotar

Zpracovaná témata z ošetřovatelství

P T F V O B
 Jak se kdysi léčilo.....   þ        

 1. Ošetřovatelství

 
 - úvod do studia předmětu   þ        
 - charakteristika a základní rysy moderního ošetřovatelství þ þ        

 2. Vývoj ošetřovatelství, zdravotnický asistent v ošetřovatelském procesu

 
 - významné osobnosti ošetřovatelství   þ        
 - vývoj vzdělávání zdravotnických pracovníků            
 - kodex zdravotnických pracovníků þ          
 - osobnost zdravotnického asistenta            
 - cíle ošetřovatelství            
 - modely ošetřovatelství þ          
 - ošetřovatelský proces a potřeby   þ        
 - vývoj ošetřovatelství a vzdělávání zdravotnických pracovníků            
- rysy ošetřovatelství            
 - standardy a audit ošetřovatelské péče   þ        

 3. Ochrana zdraví zdravotnického asistenta

 
 - význam ochrany zdraví a prevence nemocí            
 - životní a pracovní prostředí            
 - péče o hygienu a výživu            
 - režim dne, pracovní zatížení, spánek, odpočinek a pohybová aktivita            

 4. Ošetřovací jednotka

 
 - typy, stavební uspořádání, vybavení, inventář, spotřební materiál, prádlo þ þ        
 - udržování  čistoty a pořádku na ošetřovací jednotce            

 5. Organizace  práce zdravotnického týmu, ošetřovatelský proces

 
 - organizace a řízení ošetřovatelské péče, týmová práce þ þ        
 - pracovní náplň, časové rozpisy služeb            
 - organizační formy ošetřovatelské péče, léčebný řád, práva pacientů / klientů            
 - léčebný řád, práva pacientů / klientů            
 - ošetřovatelský proces - charakteristika, fáze procesu, PES            
 - potřeby pacientů / klientů   þ        
  - formy a způsoby získávání informací o pacientovi            
 - nácvik komunikativních dovedností zaměřený na získávání informací o pacientovi            
 - realizace ošetřovatelských intervencí            

 6. Péče o pomůcky

 
 - desinfekce, druhy, způsoby, druhy desinfekčních prostředků, jejich příprava, zásady dezinfekce a čištění pomůcek z různých materiálů þ þ        
 - sterilizace, druhy, způsoby, sterilizační přístroje, příprava materiálu ke sterilizace, zacházení se sterilním materiálem, pomůcky k jednomu použití
þ
þ
þ
þ
       
 - antisepse a asepse   þ        
 - práce na operačním sále   þ        

 7. Lůžko a jeho úprava

 
 -  typy lůžek pro děti a dospělé, základní vybavení lůžka, pomůcky doplňující lůžko þ          
 - komunikativní dovednosti při práci s nemocným / klientem            
 - úprava lůžka bez nemocného a s nemocným            
 - polohy nemocného na lůžku   þ        
 - změny poloh nemocného v lůžku   þ        

 8. Pacient a nemocniční prostředí

           
 - příjem, překlad, propuštění (informativně)            
 - zdravotnická dokumentace            
 - adaptace nemocného na hospitalizaci, zvláštnosti u dětí a cizinců   þ        

 9. Hygienická péče o děti a dospělé

 
 - význam hygienické péče, prádlo, ranní a večerní toaleta   þ        
 - koupel kojence   þ        
 - některá specifika hygienické péče daná kulturními tradicemi            
 - hygiena při vyprazdňování            
 - mytí znečištěného nemocného            
- péče o kůži, prevence opruzenin, proleženin, příčiny jejich vzniku, projevy, ošetření þ þ        
 - ošetřování ran   þ        
 - koupel kojence, vážení kojence            
 - komunikativní dovednosti při poskytování hygienické péče            
 - vedení hygienických záznamů            

 10. Výživa nemocných

          þ
 - dietní systém, návyky správného stolování, objednávání stravy   þ        
 - podávání jídla u dětí a dospělých dle pohybového režimu a stupně sebepéče            
 - výživa ve stáří þ          
 - vybraná kulturní specifika ve stravování            
 - příprava kojenecké stravy, krmení kojence            
             
 - komunikace při krmení nemocného            

 11. Péče o odpočinek a spánek

 
 - význam spánku, poruchy spánku, vytváření vhodných podmínek pro odpočinek a spánek   þ        

 12. Ošetřování nemocného s bolestí

 
 - vnímání a prožívání bolesti, její intenzita, kulturní specifika prožívání bolesti   þ        
 - mírnění bolesti, prevence            

 13. Obvazový materiál, obvazová technika

 
  - druhy, použití, význam   þ        
 - obvazy šátkové, prakové, náplasťové na jednotlivé části těla            
 - obvazy mulové, z pružných úpletů a obinadel na jednotlivé části těla            

 14. Sledování fyziologických funkcí

 
 - subjektivní a objektivní příznaky nemoci           þ
 - měření a vážení nemocných           þ
 - sledování fyziologických funkcí   þ        
 - měření tělesné teploty, pulsu, dechu, krevního tlaku, záznam hodnot   þ       þ
 - sledování vyprazdňování močového měchýře: diuréza, bilance tekutin,hustota moči, záznamy hodnot - informativně:   þ       þ
 - cévkování, permanentní cévky, výplach močového měchýře   þ       þ
 - sledování vyprazdňování tlustého střeva - informativně:  vedení záznamů   þ       þ
 - klyzma, druhy klyzmat   þ       þ
- pomůcky pro inkontinentní nemocné   þ        
 15. Vizita  

- význam, účel, formy, povinnosti sestry, záznam, etické aspekty vizity

           
 16. Podávání a aplikace léků  

 - odborný úvod  k podávání a aplikaci léků - formy léků, označení, objednávání, hospodaření s léky, opiáty

  þ       þ

 - účinky léků, reakce organismu na léky, kumulace léků

           
 - způsoby aplikace léků           þ
 - perorální podávání léků            
 - místní aplikace léků: konečníkem, kůží, do spojivkového vaku, ucha, nosu            
 - podávání léků do dýchacích cest: inhalace, aplikace kyslíku, provozní a bezpečnostní předpisy   þ       þ
 - aplikace injekcí           þ
 - aplikace inzulínu þ þ        
 - příprava léků k aplikaci, zásady komunikace, dokumentace            
 - aplikace léků do kůže, podkoží, svalu. Informativně: žíly, tepny, srdce            
 - problematika injekcí u dětí            
 - infuzní terapie (informativně): účel, druhy infuzních roztoků, příprava nemocného, komplikace, dokumentace   þ        
 - asistence při transfuzi: účel transfúze, transfuzní přípravky, povinnosti zdrav. asistenta           þ
 - zvláštnosti při podávání léků   þ        
 17. odběr biologického materiálu  

 - zásady, způsoby vyšetření, prevence přenosných chorob, bezp. práce, dokumentace

          þ
 - odběr moči: sběr, orientační vyšetření, biochemické, mikrob. vyš., zvláštnosti odběru u dětí            
 - odběr sputa, zvratků, zbytků potravy, výtěry, stěry, komunikace s klientem            
 - informativně cytologické bioptické vyšetření            
 - odběr stolice            
 - odběr krve pod přímým vedením (technika odběru, protisrážlivé prostředky, dokumentace), zvláštnosti techniky odběru u dětí           þ
 - informativně odběr krve na biochemické, hematologické, serologické, mikrobiologické vyšetření            
 - odběr žaludečního a duodenálního obsahu            
- punkce, druhy, účel, příprava na punkci   þ       þ
 - výplach žaludku            
 - transplantace   þ        
 18. Rehabilitační ošetřovatelství  
 - význam RHB metody, účinky           þ
 - kondiční cvičení            
 - polohování nemocného,            
 - poruchy hybnosti, imobilizační syndrom   þ       þ
 - dechová cvičení            
 - vertikalizace            
 - fyzikální terapie (informativně), aplikace tepla a chladu           þ
 - imobilizační syndrom   þ        
 19. Asistence při převazech ran  
 - hojení ran obecně            
 - vybavení převazového vozíku, operační trakt, šití           þ
 - základní chirurgické nástroje            
 - asistence při převazu aseptické a septické rány            

20. Ošetřování nemocných s kardiovaskulárními onemocněními

 
 - ošetřování nemocných s ICHS a IM þ þ       þ
 - oš. péče u klientů s hypertenzí   þ       þ
- ošetřování nemocných se zánětlivým onemocněním srdce            
- ošetřování nemocných s žilní trombózou a plicní embólií   þ        
- ošetřování nemocných s povrchovým zánětem žil            
- ošetřování nemocných s chorobami tepen            
- ošetřování nemocných s varixy            
 - kardiochirurgie   þ        
 - selhání srdce   þ        

21. Ošetřování nemocných s dechovými onemocněními

 
- ošetřování nemocných se zánětlivými onemocněními DS   þ        
- ošetřování nemocných s astmatem   þ        
- ošetřování nemocných s CHOPN þ          
- ošetřování nemocných s TBC            
- ošetřování nemocných s dechovou nedostatečností   þ        
- ošetřování nemocných s nádory plic            
 - ošetřování nemocných s astma bronchiále   þ        

22. Ošetřování nemocných s onemocněním GIT

 
 - ošetřování nemocných s vředovou chorobou   þ        
 - vředová nemoc žaludku a dvanácterníku   þ        
 - ošetřování nemocných s onemocněním žlučníku   þ        
 - ošetřování nemocných s pankreatitidou   þ        
 - hepatitis a cirhóza jaterní   þ        
 - ošetřování nemocných s chorobami střev þ          
 - ošetřování nemocných s  kýlou þ þ        
 - ošetřování nemocných s NPB þ          
- ošetřování nemocných s nádory tlustého střeva þ   þ        

23. Ošetřování nemocných s chorobami ledvin a močových cest

 
- základní příznaky a vyšetřovací metody v urologii   þ        
- ošetřování nemocných se zánětlivým onemocněním močových cest   þ        
- ošetřování nemocných s glomerulonefritidou            
- ošetřování nemocných se selháním ledvin þ          
 - ošetřování nemocných s urolitiázou þ          
 - ošetřování nemocných s nádory ledvin            

24. Ošetřování nemocných s krevními chorobami

           
 - ošetřovatelský proces u nemocných s anémií   þ        
 - ošetřování nemocných s leukémií            
 - ošetřování nemocných s krvácivými projevy            

25. - ošetřování nemocných s endokrinologickými a metabolickými onemocněními

 
 - ošetřování nemocných s DM   þ       þ
 - diabetes mellitus - podrobněji   þ        
 - DM léčba, inzulíny   þ        
 - ošetřování nemocných s chorobami štítné žlázy   þ        
 - ošetřování nemocných s hypertyreózou   þ        
 - ošetřovatelská péče o diabetika   þ        

26. Ošetřování nemocných na dětském oddělení

 
- oš. proces u klientů na dětském oddělení   þ       þ
 - ošetřovatelský proces u dětí se získaným (zánětlivým) onemocněním srdce þ          
 - ošetřovatelský proces u dětí s revmatickou horečkou           þ
 - ošetřovatelský proces u dětí s DM I. typu   þ        
 - diabetická ketoacidóza   þ        
 - ošetřovatelský proces u dětí s onemocněním dýchacích cest   þ       þ
 - ošetřovatelský proces u dětí se zánětem nosní sliznice   þ        

27. Ošetřování nemocných na gynekologii

 
 - ošetřovatelský proces u dívek s gynekologickým ošetřením           þ
 - ošetřovatelský proces u klientek na gynekologicko porodnickém oddělení þ          
 - přehled antikoncepce           þ
 - péče o ženu v těhotenství, porod, šestinedělí   þ        

28. Ošetřování nemocných na neurologii

 
 - péče o pacienty v bezvědomí   þ        
 - anatomie a fyziologie nervové soustavy þ          
 - ošetřování nemocných s CMP   þ        
 - péče o pacienty s epilepsií   þ        

29. Ošetřování nemocných na ortopedii

 
 - záněty kostí a kloubů   þ        
 - oš. proces u klientů s totální endoprotézou   þ       þ
 - nemocní po operaci kyčelního kloubu   þ        
             

30. Ošetřování nemocných na onkologii

 
 - benigní nádory   þ        
 - zhoubné nádory   þ        
 - nádory ledvin a močových cest   þ        
 - nádory plic   þ        
 - nádory tlustého střeva   þ        
 - nádory slinivky břišní   þ        
 - ošetřování nemocných s CA mamy þ          

31. Ošetřování nemocných na psychiatrii

 
 - neurózy   þ       þ
 - Demence Alzheimerova typu   þ        

32. Ošetřování nemocných na infekčním oddělení

           
 - oš. proces u klientů na infekčním oddělení   þ        
             

33. Ošetřování nemocných na chirurgickém oddělení

 
 - chirurgická onemocnění jícnu   þ        
 - chirurgická onemocnění prsu   þ        
 - NPB zánětlivé   þ        
 - pooperační komplikace   þ        
 - předoperační příprava obecná a speciální   þ        
 - příprava pacienta před urgentním operačním výkonem   þ        

34. Ošetřování nemocných na traumatologickém oddělení

 
 - náhlé příhody břišní   þ        
 - poranění hrudníku a nitrohrudních orgánů   þ        
 - poranění mozku a lebky   þ        
 - ošetřování nemocného se zlomeninou þ          

35. Komunitní a domácí ošetřovatelství

 
 - aplikace multikulturních prvků do ošetřovatelského procesu v islámské komunitě   þ        
 - práce sestry v terénu           þ

36. Doplňková témata

 
 - zánět žil a žilní trombóza   þ        
 - celková anestezie   þ